Вітаю Вас, Гість

Затверджую

Начальник управління освіти,

молоді та спорту

Дубровицької районної

державної адміністрації

____________ Н.І.Стасюк

                                                                                                          «_04_»__грудня__ 2013 року

С Т А Т У Т

Бережківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Дубровицької районної ради

Рівненської області

с. Бережки 2013р.

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Бережківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області, далі - навчальний заклад.
 2. Юридична адреса навчального закладу:

вулиця Шкільна, 23, село Бережки Дубровицького району Рівненської області, поштовий індекс 34160, телефон 3-82-75.

 1. Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, кутовий штамп, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій – 25314047.
 2. Власником навчального закладу є Дубровицька районна рада Рівненської області.
 3. Бережківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області є правонаступником Бережківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицької районної державної адміністрації Рівненської області.
 4. Повне найменування навчального закладу – Бережківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубровицької районної ради, скорочене – Бережківська ЗОШ І-ІІІ ступенів.
 5. Управління Бережківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів та її майном з передачею на баланс управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації делеговано Дубровицькій районній державній адміністрації рішенням Дубровицької районної ради від 18 квітня 2013 року № 314.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації рівного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
 2. Головними завданнями навчального закладу є:

· забезпечення реалізації рівного права громадян на повну загальну середню освіту;

· виховання громадянина України;

· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

· формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

· виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

· розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

· реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування засад здорового способу життя, створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.

 1. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням

про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

 1. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
 2. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

· безпечні умови освітньої діяльності;

· дотримання державних стандартів освіти;

· дотриманням договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

· дотримання фінансової дисципліни.

 1. У навчальному закладі визначена українська мова навчання і може бути запроваджено допрофільне та профільне навчання.
 2. Навчальний заклад має право:

· проходити в установленому порядку державну атестацію;

· за погодженням із засновником визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;

· визначати варіативну частину робочого навчального плану;

· в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

· спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, шо не суперечить законодавству України;

· використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

· бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

· отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

· залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

· розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, культурних підрозділів;

· здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

· встановлювати форму для учнів.

 1. У навчальному закладі створюються та можуть функціонувати:

· методичні об’єднання вчителів, методична рада;

· творчі групи вчителів, семінари –практикуми, психолого-педагогічний консиліум;

· школа педагогічного досвіду;

· школа педагогічної адаптації молодих спеціалістів;

· інші форми організації методичної роботи.

 1. Планування усіх форм методичної роботи затверджується шкільною методичною радою.
 2. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються відповідним органом охорони здоров’я.
 3. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Читати весь Статут  http://berezhkyschool.ucoz.ua/statut_berezhki.doc

Директор Бережківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Скумін М.М.

«_04_»__грудня__ 2013 року